איזידור ארונות הזזה

תעודת אחריות

חברת איזידור להלן: מודה לכם על שבחרתם לרכוש את אחד ממוצריה. אנו בטוחים כי המוצר
ישמש אותכם לשביעות רצונכם ונשמח לראותכם שוב.
חברת איזידור מעניקה לכם אחריות למוצר שרכשתם (להלן: “המוצר”). האחריות ניתנת לרוכש
המוצר בלבד (להלן: “הלקוח”), בהתאם ובכפוף לתנאי כתב זה ולמשך תקופה מרבית של 10 שנים
על מנגנון דלתות ההזזה (לא כולל שרות). ושנה אחריות על יתר חלקי הארון מיום ההתקנה.

האחריות ניתנת ללקוח הרוכש בלבד.

האחריות מוגבלת לפגם שנמצא פגום מייצור. איזידור אינה אחראית לנזקים שייגרמו עקב שימוש
לא נכון במוצר ולכל פגם שנוצר במוצר לאחר שיצא משליטת איזידור וכן לכל נזק תוצאתי או עקיף.
האחריות מותנית בכך שהמוצר טופל ותוחזק ע”י הלקוח כראוי בהתאם להוראות האחזקה כפי
שיפורטו בהמשך.
אחריות חברת איזידור מוגבלת לתיקון המוצר בלבד, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי, החזר, שיפוי או
תשלום בגין פגם במוצר או בגין כל נזק, הוצאה חסרון כיס או חבות הנובעים במישרין או בעקיפין
מהפגם כאמור, פרט לתיקון המוצר כאמור לעיל.
בכל מקרה, לאנשי המקצוע של חברת איזידור, תהיה זכות ההחלטה הסופית לגבי מצב המוצר, קביעת.
סיבת הנזק וקביעת אופן התיקון הדרוש, ואם אכן דרוש תיקון, קביעת זמן ומועד התיקון. אם יסתבר, כי
אין מדובר בפגם מייצור, יישא הלקוח בעלות הביקור והבדיקה.
האחריות מותנית בכך שהובלתו והרכבתו של המוצר תיעשה ע”י מובילים ומרכיבים מוסמכים מטעם.
חברת איזידור כל שינוי באופן הובלת או הרכבת המוצר או הרכבתו מחדש תביא לפקיעת האחריות.

ההובלה וההרכבה הינם עבור המוצר הנרכש בלבד.

תעודת האחריות תהיה תקפה בצמוד לטופס ההזמנה, החשבונית ותעודת המשלוח. איזידור אינה
מייעצת ללקוח בדבר התאמת המוצר לו ולמטרותיו. האחריות בדבר בחירת המוצר, בדיקת המפרט של
המוצר, התאמתו ללקוח ולמטרותיו מוטלת על הלקוח בלבד ואיזידור אינה אחראית לכל נזק, הוצאה
ו/או אי התאמת המוצר לצרכי הלקוח.
בכל פניה לבקשת שירות יש למסור את מספר תעודת המשלוח ו/או ההזמנה.
הסמכות השיפוטית בכל הנוגע בכתב זה ולכל תביעה בקשר למוצר תהיה לבתי המשפט בחיפה.
חתימה על תעודת המשלוח מהווה אסמכתא לקבלת המוצר כשהוא שלם ותקין.

הוראות אחזקה.

  • סגור מגירות ודלתות בעדינות.
  • וודא כי הרהיט לא יבוא במגע עם מים.
  • אין לטפס על המדפים או הרהיט.
  • אין לתלות על הדלתות חפצים שונים.
  • אל תרכז חפצים כבדים במגירה אחת.
  • וודא כי בעת שטיפה ברצפה ו/או בעת שימוש במים לא יהיה מגע של מים עם הרהיט.
  • יש לנגב את הרהיטים במטלית לחה לא ספוגה במים ולאחר מכן לנגב במטלית יבשה.
  • אין להשתמש בכלים חדים או בחומרים חריפים להסרת לכלוך.

אין לשנות את מיקום הרהיט, כל שינוי במיקום יגרום לשינוי הכיוונים של המוצר ולפקיעת
מועד האחריות.